Αδήλωτα ακίνητα στο Κτηματολόγιο

Αδήλωτα ακίνητα στο Κτηματολόγιο

Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν έστω και εκπρόθεσμα.

Τα ακίνητα που  δεν έχουν δηλωθεί  στο Κτηματολόγιο ή έχουν δηλωθεί με λανθασμένο τρόπο χαρακτηρίζονται «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Πότε ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ώς «αγνώστου ιδιοκτήτη»;

Για τα παλιά προγράμματα (1997-1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί σε αποκλειστική προθεσμία 14 ετών Για τα νέα (από το 2008 και μετά) σε επτά έτη. Ήδη, έχουν απωλέσει τις ιδιοκτησίες τους μεγάλος αριθμός πολιτών και έχουν καταγραφεί σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που αμετάκλητα έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.

Σε 111 περιοχές της χώρας λήγει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία άσκησης αγωγής των ιδιοκτητών ακινήτων που φαίνονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» επειδή είτε δεν τα δήλωσαν είτε τα δήλωσαν με λανθασμένα στοιχεία.

Πού πρέπει να απευθυνθώ για να μην χάσω το ακίνητό μου;

Οι ιδιοκτήτες για κάθε   ακίνητό τους, που έχει καταγραφεί  και χαρακτηρισθεί «αγνώστου ιδιοκτήτη» πρέπει εμπρόθεσμα να απευθυνθούν σε εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων και μηχανικών, προκειμένου με αίτησή τους (που θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία και επιχειρήματα) να ζητήσουν διόρθωση εγγραφής  στο Κτηματολογικό Φύλλο του συγκεκριμένου ΚΑΕΚ  ακινήτου και αναγνώρισης  αποκλειστικής κυριότητας αυτού, λόγω προδήλου σφάλματος.

Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου απορρίψει την αίτηση (σύνηθες γεγονός με αιτιολογία ότι δεν είχε υποβληθεί  ένσταση κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων της πρώτης ανάρτησης), τότε άμεσα με αίτηση ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ που υπάγεται το ακίνητο ζητείται η έκδοση δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας να υποχρεωθεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου  να προβεί στη διόρθωση της ανακριβούς  πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Φύλλο.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να ασκηθούν με κάθε λεπτομέρεια, όπως προβλέπονται από τις συνδυαστικές κείμενες διατάξεις και κάθε παράλειψη ή μη τήρηση της τυπικής διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική  απορριπτική απόφαση  και οριστική απώλεια της ιδιοκτησίας.