Επίβλεψη Κατασκευών - Έργων

Επίβλεψη Κατασκευών - Έργων

Ως φυσικό επακόλουθο μιας Οικοδομικής Άδειας είναι η επίβλεψη της κατασκευής από μηχανικό για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου. Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών που καθημερινά εκτελούνται σε ένα οικοδομικό έργο. Δεν παραλείπουμε να ενημερώσουμε τον κύριο του Έργου για τις δικές του ευθύνες που πιθανώς να αγνοεί. Από την αρχή έως και την ολοκλήρωση των εργασιών ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για:

  • Την εποπτεία των εκτελουμένων εργασιών και τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής και των μέσων που χρησιμοποιούνται.
  • Τη λήψη πυρήνων - δοκιμίων ή την επιτόπια εφαρμογή δοκιμών για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
  • Την πρόληψη κακοτεχνιών καθώς και την υπόδειξη μέτρων αποκατάστασης των τυχών ελαττωμάτων που διαπιστώνονται από τους ελέγχους.
    • Την τήρηση και επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος του έργου.
    • Τον έλεγχο του τηρούμενου ημερολογίου του έργου και στην καταγραφή σε αυτό τυχόν παρατηρήσεων, υποδείξεων ή εντολών.
    • Την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και την τήρησή τους.