Εξοικονόμηση κατ’οίκον / Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Εξοικονόμηση κατ’οίκον / Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χαρακτηρίστηκε ως ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών για … Έξυπνα Σπίτια. Το Νέο Εξοικονομώ προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του Covid-19 και ακολουθεί τις επιταγές των καιρών: κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί

2. Υφίσταται Νόμιμα

3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/ 11/ 2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

5. Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Εισοδηματικά κριτήρια

2020

Ατομικό εισόδημα €

Οικογενειακό εισόδημα €

Βασικό Ποσοστό Επιχ/σης

COVID-19 premium 2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο ποσοστό επιχ/σης

1

≤10.000

≤20.000

65 %

10 %

10 %

85 %

2

>10.000–20.000

>20.000–30.000

55 %

10 %

10 %

75 %

3

>20.000–30.000

>30.000–40.000

50 %

10 %

10 %

70 %

4

>30.000–50.000

>40.000–70.000

45 %

10 %

10 %

65 %

5

>50.000–90.000

>70.000–120.000

35 %

10 %

10 %

55 %

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών.

2. Τοποθέτηση/ αντικατάσταση θερμοκάλυψης/ κελύφους

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης

Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου

Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών

Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας

1. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενερκειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).

2. Συστήματα αποθήκευσης

Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού

3. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

CE Πιστοποιημένες

Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

 • έξυπνου φωτισμού
 • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τις επιλέξιμες κατοικίες πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2020, σε διακριτές χρονικά ημερομηνίες ανά Περιφέρεια.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο απαιτεί από τον ιδιοκτήτη την έγκαιρη προετοιμασία ΠΡΙΝ την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, έτσι ώστε η ένταξή του να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη.

Η Μεθοδολογία που ακολουθούμε:

 • Ελέγχεται από έμπειρο Μηχανικό εάν καλύπτονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο αναίτιων εξόδων από πλευράς του πελάτη
 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου. Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί ρύθμιση αυθαιρεσιών, ο πελάτης μας παρέχει τη Δήλωση Τακτοποίησης και την νέα κάτοψη
 • Έλεγχος Νομιμότητας Κτιρίου. Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών που δεν έχουν τακτοποιηθεί, είναι υποχρεωτική η τακτοποίησή τους
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Ύστερα από μελέτη και κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη - δυνητικά ωφελούμενο του προγράμματος αποφασίζονται οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση. Εξειδικευμένα συνεργεία θερμομόνωσης, κατασκευαστές κουφωμάτων και προμηθευτές συστημάτων θέρμανσης, ψύξης κλπ είναι σε θέση να δώσουν άρτια προσφορά λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος.
 • Πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα του Εξοικονόμηση ΥΠ.ΕΝ. από τον ωφελούμενο ιδιοκτήτη.
 • Ακολουθεί η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κ.ά.
 • Έκδοση Δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τις ανωτέρω υλοποιηθείσες εργασίες.
 • Ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επιτυχή ολοκλήρωση της αιτήσεως Εξοικονομώ και την τελική εκταμίευση των χρημάτων στους λογαριασμούς των προμηθευτών - αναδόχων του έργου.